Filmning av rör/rörinspektion

Med våra moderna filmbussar dokumenterar vi ledningsnät i kommunala VA-anläggningar, industrier och fastigheter. Vid TV-inspektion besiktigas rören invändigt och ledningarnas höjdprofil och ovalitet mäts och dokumenteras. Resultatet redovisas genom upprättat inspektionsprotokoll samt DVD- eller USB inspelning.

TV-inspektionen ska för ledningar i mark utföras i enlighet med Svenskt vattens handbok P93: "TV-inspektion av avloppsledningar i mark"
TV-inspektion ska för ledningar i fastighet utföras i enlighet med Sveriges TV-inspektionsföretags (STVF) handbok T25:2012 "Se rören innifrån".

Genom en filmning ser vi ofta problemet direkt! Större hål och sprickor, inträngda rötter, skarvförskjutningar mellan gamla rör, främmande föremål mm visar sig direkt och ni har ett underlag för fortsatt arbete. Även nyinstallationer kan besiktigas för dokumentation.