Vi är ackrediterat kontrollorgan av SWEDAC

Vi utför rengöring och återkommande kontroller av cisterner och oljetankar innehållande brandfarliga varor, exempelvis villaolja samt rengör och utfärdar avställningsintyg när cisternen tas ur bruk.

Hamnen_E

Regler för cisternkontroll

En cistern ska kontrolleras regelbundet med intervall som bestäms av cisternens korrosionsbeständighet och placering (inom vattenskyddsområde eller inte). Den ska också kontrolleras om man misstänker att den är skadad, om man har gjort större ändringar eller reparationer av den, om en stationär cistern har flyttats samt om den ska användas på ett väsentligt annorlunda sätt än tidigare. Den ska dessutom ha kontrollerats vid tillverkning (före installation) samt direkt efter installation.

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan, protokollen från kontrollerna ska sparas tills cisternen tas ur bruk (permanent).

Reglerna gäller cisterner för brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska, eller mer än 250 liter vätska om cisternen är lokaliserad inom vattenskyddsområde.

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras samt antingen pluggas så att den inte kan fyllas på igen eller tas bort från platsen. Att cisternen tas ur bruk ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Kontrollintervall

  • Cisterner på minst 1 kubikmeter ska kontrolleras vart 12:e år
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år.
  • Cisterner utan sekundärt skydd, inom vattenskyddsområde, ska kontrolleras vart 6:e år.
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet, saknar sekundärt skydd och ligger inom vattenskyddsområde ska kontrolleras vart 3:e år.

Vi utför även 5 års besiktning utav oljeavskiljare enligt SS EN 858